سرفصل دوره آموزش اتوکد

دسته: دوره های آموزشی

 

- فصل اول:

- دستور های ابتدایی و مهم در ترسیمات دو بعدی (zd)

- روشهای اجرای دستور

- دستگاههای مختصات

-رسم خط

- حذف اشیاء

-روشهای انتخاب اشیاء

-رسم دایره

-گیره شیء

-برش اشیاء (trim)

-آینه

-ایجادآرایه (array)

-فصل دوم:

-دستورهای ترسیمی و ویرایش در محیط دوبعدی (zd)

-رد پای اشیاء

-رد پای قطبی

-باسازی و ترسیم دوباره

-رسم کمان

-باسازی و ترسیم دوباره

-رسم کمان

-رسم مستطیل

-رسم چند ضلعی منتظم

-رسم بیضی و کمان بیضی

-کپی کردن اشیاء

-آفست کردن اشیاء

-پخ زدن گوشه اشیاء

-گرد کردن گوشه اشیاء

-امتداد دادن اشیاء

-تغییر اندازه اشیاء

-برش قسمتی از یک شیء

-شکستن از یک نقطه

-متصل کردن اشیاء مشابه

-تجزیه اشیاء به اجزای سازنده آنها

-رسم خط مرکب

-علامت گذاری اشیاء

-معکوس کردن خصوصیات اعمال شده به اشیاء

-فصل سوم:

-هاشور زدن

-ویرایش هاشور

-ابر تجدید نظر

-رسم با دست آزاد

-ویژگی های شیء

-لایه بندی

-فصل چهارم:

-تکمیل نقشه با اندازه گیری و متن نویسی

-نوشتن در AUTOCAD

-نوشتن علایم خاص

-متن تک سطری

-ویرایش متن

-اندازه گیری

-تعریف نقطه-خط صفحه

-قسمت های مختلف صفحه autocad  و معرفی انواع مختصات دهی

-دستورهای ترسیمیline-poly line-circle

-دستورهای ویرایش copy-move-ratate-scale

-معنا و مفهوم export  و import

-معنا و مفهوم wrlock  و block و کاربرد آنها

-تمامی دستورهای مورد نیاز برای ترسیم نقشه

-تمامی دستورهای مورد نیاز برای ویرایش نقشه

-طریقه لایه بندی در نرم افزار autocad  و کاربرد آن

-ذخیره کردن فایل های ترسیمی با پسوند مختلف عکس و پسوند pdf  وکاربرد آن

-نحوه محاسبه مربوط به مساحت و محیط یک ناحیه و کاربرد آن

-چاپ نقش با استفاده از دستور pdf