آشنایی با هیئت امنا

اقدامات وسیعی که در کلیه سطوح صنعتی کشور برای خودکفائی و ساخت داخل کالاهای مورد نیاز صنعت آغاز گردید سازندگان و متخصصان صنعتی کشور را بر این باور قرار داد تا ضمن سرعت بخشیدن به تأمین نیازمندیها در داخل کشور با ارائه راه­ حل­های کارشناسانه نقش سازنده خود را در این عرصه ایفا نمایند.

شهرک صنعتی امیرکبیر به عنوان یک مجموعه بزرگ خدمات صنعتی در این میان می­توانست نقش بسیار ارزشمندی را داشته باشد و فضای پشتیبانی فنی و اعتماد به نفس را برای اجرای پروژه­های بزرگ صنعتی در منطقه و کشور فراهم آورد.

اعتقاد به این امر که با یکدست کردن توانمندیهای واحدهای صنعتی در شهرک و رفع مشکلات دست و پا گیر آنها و گردآوری کلیه واحدهای صنعتی حول محور مدیریتی واحد، ضرورت ایجاد تشکلی تحت عنوان هیئت امناء را ایجاب نمود.

اعضاء منتخب صنعتگران اولین جلسه هیئت مؤسس را در اسفند ماه سال 1378 تشکیل و پس از تصویب اساسنامه شهرک ، هیئت امناء دوره اول در شهریور ماه سال 1380 کار خودرا شروع کرد. گفتنی است صاحبان صنایع حاضر در شهرک امیر کبیر با تجربه سه دوره انتخابات هیات مدیره ، در مردادماه 87 اعضاء منتخب خود در دوره چهارم هیات امنا شهرک صنعتی امیر کبیر را انتخاب نمودند تا بتوانند با اتحادی مثال زدنی ظرفیتها و پتانسیل های خود را در عرصه صنعتی کشور ارائه و جایگاه حقیقی خود را در صنعتی ایران زمین تثبیت نمایند.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی