خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

فروشگاه آذر سهند

نام و نام خانوادگی مالک: اکبر زارع
تلفن همراه: 09133168094

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 23
تلفن: 33879528
نمابر: 33879529

توانمندیها و تجهیزات

تهیه و تامین مشاوره ابزارهای صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir