جوشکاری مدرن آرگون

نام و نام خانوادگی مالک: آقای صفری زاده
تلفن همراه: 09132042259

مشخصات کارگاه

بلوک: 14
پلاک اصلی: 15
تلفن: 33868078

توانمندیها و تجهیزات

خدمات تراشکاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی