تراشکاری شیرانی

نام و نام خانوادگی مالک: شیرانی

مشخصات کارگاه

بلوک: 20
پلاک اصلی: 3
تلفن: 33862594
نمابر: 33865394

توانمندیها و تجهیزات

ارائه کلیه خدمات سنگ محور از قطر 1 متر در طول 5 متر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی