پرداخت کاری فلزات رنجکش

نام و نام خانوادگی مالک: آقای رنجکش
تلفن همراه: 09352337959

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 28
تلفن: 33860075

توانمندیها و تجهیزات

پرداخت کاری فلزات

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی