سنگ محور سپاهان

نام و نام خانوادگی مالک: آقای ابراهیمیان
تلفن همراه: 09133088096

مشخصات کارگاه

بلوک: 15
پلاک اصلی: 36
تلفن: 33878245

توانمندیها و تجهیزات

خدمات سنگ محور

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی