خدمات سنگ مغناطیس بزرگ

نام و نام خانوادگی مالک: آقای رحمتی
تلفن همراه: 09131178335

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 43
تلفن: 33861639

توانمندیها و تجهیزات

خدمات سنگ مغناطیس

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی