پدید صنعت

نام و نام خانوادگی مالک: محسن علی اکبری
تلفن همراه: 09131173206

مشخصات کارگاه

بلوک: 13
پلاک اصلی: 16
تلفن: 33864104
نمابر: 33868118

توانمندیها و تجهیزات

طراحی و ساخت قطعات صنعتی - پوشش کروم سخت - سنگ محور قطعات

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی