تراشکاری آمود اسپانه

نام و نام خانوادگی مالک: آقای کاظمی
تلفن همراه: 09133159630

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 15
تلفن: 33878796

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
قالبسازی و قطعه سازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir