قالبسازی موحدی

نام و نام خانوادگی مالک: موحدی زاد
تلفن همراه: 09133869110 - 09131706059

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 39
تلفن: 33879110

توانمندیها و تجهیزات

خدمات تراشکاری - قطعه سازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir