تراشکاری عسکری

نام و نام خانوادگی مالک: استاد علی عسکری ها
تلفن همراه: 09131025441

مشخصات کارگاه

بلوک: 20
پلاک اصلی: 16
تلفن: 33862237
نمابر: 33862238

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قطعات حفاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir