شرکت آذر سنج صفاهان

نام و نام خانوادگی مالک: حسن سنائی سیچانی
تلفن همراه: 09131197119

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 37
تلفن: 33860235
نمابر: 33862637

توانمندیها و تجهیزات

ساخت منابع - مخازن -  برج های خنک کننده - ساخت بونکر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir