صنایع فلزی محمد

نام و نام خانوادگی مالک: آقای ماهرانی
تلفن همراه: 09133180231

مشخصات کارگاه

بلوک: 7
پلاک اصلی: 30
تلفن: 33875927

توانمندیها و تجهیزات

خم و برش ورق فلزی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir