درب و پنجره سازی ابراهیمی

نام و نام خانوادگی مالک: آقای حسین ابراهیمی
تلفن همراه: 09131148394

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 18
تلفن: 33869023

توانمندیها و تجهیزات

ساخت درب و پنجره - نرده

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir