فلز کاری عدالت

نام و نام خانوادگی مالک: آقای اسد الله شبان
تلفن همراه: 09133040254

مشخصات کارگاه

بلوک: 15
پلاک اصلی: 38
تلفن: 33876240

توانمندیها و تجهیزات

فلز کاری - کارهای ورق آلات

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir