کارگاه مونتاژ قطعات آلومینیوم

نام و نام خانوادگی مالک: رحمانی- ایران پور
تلفن همراه: 09131193345-09131193350

مشخصات کارگاه

بلوک: 14
پلاک اصلی: 11
تلفن: 33868049

توانمندیها و تجهیزات

پرداخت قطعات آلومینیوم - سو - قلاویز کاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir