صنایع فلزی محمد

نام و نام خانوادگی مالک: محمد عابدی
تلفن همراه: 09132136150

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 1
تلفن: 33877103

توانمندیها و تجهیزات

فلز کاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir