کارتن سازی درسا

نام و نام خانوادگی مالک: آقای عمادی
تلفن همراه: 09133039139

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 3
تلفن: 33870357

توانمندیها و تجهیزات

ساخت کارتن و جعبه های مقوایی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir